Strona główna > Szczegóły > Usamorządowienie majątkuUsamorządowienie majątku

Raport na temat usamorządowienia majątku publicznego powstał dzięki wsparciu Fundacji Wolności Gospodarczej, za które serdecznie dziękujemy. 

>>> Przeczytaj całość raportu o usamorządowieniu majątku państwowego 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie składników majątku o charakterze gospodarczym, a także nieruchomości mieszkaniowych, które są bezpośrednio bądź pośrednio (tj. poprzez posiadane przez siebie podmioty) własnością Skarbu Państwa i mogłyby bez przeszkód zostać przekazane samorządom wojewódzkim, gdyż nie pełnią funkcji, które można by w jakikolwiek sensowny sposób uznać za strategiczne z punktu widzenia państwa jako całości. Jeśli chodzi o wymienione w tym opracowaniu składniki majątku, samorządy wojewódzkie powinny mieć pełną swobodę dysponowania nimi w granicach prawa, tj. podejmowania decyzji w zakresie zarówno bieżącego użytkowania, jak i ewentualnej sprzedaży podmiotom prywatnym.

Przedstawiona tu propozycja jest częścią szerszej koncepcji usamorządowienia majątku państwowego przedstawianej przez Inkubator Umowy Społecznej (IUS). W tej szerszej koncepcji, przekazanie samorządowym województwom majątku Skarbu Państwa odbywa się w dwóch logikach. 

Pierwszą z nich jest logika gospodarcza, którą przedstawia niniejsze opracowanie. Tutaj kluczowa jest wartość pieniężna przekazanego majątku Jednym z założeń leżących tutaj u podstaw jest równość podziału, dlatego też województwom przyznano majątek o niemal identycznej wartości w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, zgodnie z zastosowanymi (i opisanymi poniżej) standardami wycen;

Drugą logiką jest logice zadań publicznych, których usamorządowienie proponuje IUS. W tej logice przekazany zostanie województwom majątek związany z wykonywaniem konkretnych zadań publicznych. W szczególności chodzi tu o majątek publicznych szkół wyższych i instytucji naukowych (powiązany z przekazanymi zadaniami w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego), majątek państwowych instytucji kultury (powiązany z przekazanymi zadaniami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) oraz lasy (powiązane z podziałem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i przekazaniem ich samorządowym województwom). 

>>> Przeczytaj całość raportu o usamorządowieniu majątku państwowego