Ryszard Balicki
Maciej Bukowski
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Helena Chmielewska-Szlajfer
Paweł Dobrowolski
Jakub Drożdż
Antoni Dudek
Jacek Giedrojć
Mirosław Granat
Tomasz G. Grosse
Jarosław Gwizdak
Mikołaj Herbst
Tomasz Kaczor
Maciej Kisilowski
Alicja Pacewicz
Wojciech Przybylski
Arkadiusz Radwan
Łukasz Rozdeiczer
Jan Smoleński
Jacek Sokołowski
Leszek Stypułkowski
Sylwia Sysko-Romańczuk
Marek Tatała
Anna Wojciuk
Artur Wołek
Marcin Zieliński
Fryderyk Zoll
Michał Żabicki
Sylwia Chutnik
Karolina Lewestam
Piotr Siemion
Ziemowit Szczerek
Wolf Linder
Peter L. Lindseth
Kalypso Nicolaidis
Kim Lane Scheppele

Czas na nową umowę Polek i Polaków!

Jak nigdy wcześniej Polska potrzebuje nowej umowy społecznej – jasnych ustrojowych reguł gry, na które zgodzą się obywatelki i obywatele reprezentujący główne nurty polityczne. Grupa 28 ekspertów i ekspertek będących wyrazicielami poglądów od lewicy i liberałów po konserwatywną prawicę przedstawia propozycję demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, sformułowanych w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Autorzy i autorki przekonują, że kluczem do stabilnej demokracji jest większe zaangażowanie w mechanizmy rządzenia krajem samorządów wojewódzkich i gminnych, a także obywateli. W lekkim i pozbawionym akademickiego żargonu stylu opisują założenia proponowanej umowy społecznej. We współpracy ze znanymi pisarzami i pisarkami, w fabularyzowanej formie pokazują, jak proponowany system działałby w praktyce i co jego wprowadzenie oznaczałoby dla obywateli.

Ta książka jest zaproszeniem do nowego sposobu myślenia o przyszłości naszego kraju i do znalezienia Polski, która pomieści nas wszystkich.Województwa marzeń

Jak nowa umowa społeczna mogłaby wyglądać w praktyce? Nasi eksperci wspólnie z wybitnymi pisarkami i pisarzami pokazują to w Części II „Umówmy się na Polskę”!

Nowa Umowa w 9 krokach

1

Krok pierwszy

Rozładujmy spór polityczny

Udostępnij
O naszym pomyśle na rozładowanie sporu politycznego opowiada prof. Anna Wojciuk

W #NowaUmowa, decyzje w wywołujących konflikty kwestiach światopoglądowych, społecznych i gospodarczych przeniesione zostaną z Warszawy do samorządowych województw. Zwycięzca jednych wyborów parlamentarnych nie będzie mógł automatycznie narzucić swojej wizji całemu krajowi. Politycy i aktywiści będą musieli wziąć pod uwagę wewnętrzne zróżnicowanie Polski i przekonać do swoich racji z osobna obywateli i obywatelki zamieszkujących poszczególne województwa.

2

Krok drugi

Wzmocnijmy wspólne państwo

Udostępnij
O tym, że #NowaUmowa to jednocześnie silne państwo mówi prof. Antoni Dudek

Państwo silne to państwo odciążone od konieczności zajmowania się tematami spornymi i skupiające się na priorytetach. Niezależnie od różnic ideologicznych, interesy Polaków w kwestiach strategicznych są zbieżne. W #NowaUmowa władza centralna skupi się na dobrej, profesjonalnej pracy na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w niepewnym świecie, we wszystkich jego wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, ekologicznym, zdrowotnym i gospodarczym.

3

Krok trzeci

Postawmy obywatela w centrum

Udostępnij
O konieczności postawienia obywatela w centrum opowiada prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

#NowaUmowa to okazja do fundamentalnej zmiany relacji pomiędzy obywatelami a władzą. Dzięki opracowanej przez nas Karcie Wojewódzkiej ➜, każdy obywatel będzie mieć realny wpływ na politykę swojego województwa. Mniejsze rozmiary wojewódzkiej demokracji, jak i szerokie wykorzystanie nowych technologii (e-demokracja, blockchain) pozwoli Polakom na wywieranie dużo większego wpływu na podejmowane decyzje. Karta Wojewódzka będzie też wyrażać szczególnie istotne dla obywateli zamieszkujących dane województwo wartości.

4

Krok czwarty

Stwórzmy strategie polskiego rozwoju

Udostępnij
O potrzebie stworzenia strategii polskiego rozwoju mówi dr Jacek Giedrojć

#NowaUmowa wzmocni nasz kraj gospodarczo dzięki elastycznej mozaice regionalnych strategii rozwojowych, tworzonych i realizowanych przez województwa lub ich grupy. Rząd centralny będzie mógł skoncentrować się na koordynowaniu ich działań, zgodnie z zasadą pomocniczości. Równocześnie zaś, uwolniony od wielu dotychczasowych problemów, będzie miał on szansę na skuteczniejsze rozwiązywanie wyzwań o strategicznym, ogólnopolskim charakterze.

5

Krok piąty

Zmodernizujmy usługi publiczne

Udostępnij
O pomyśle modernizacji usług publicznych opowiada Alicja Pacewicz

Przeniesienie odpowiedzialności za dostarczanie większości usług publicznych na poziom regionalny przybliży te usługi obywatelkom i obywatelom, sprawiając, że będą lepiej odpowiadały na lokalne potrzeby i będą bardziej uwzględniały lokalne oczekiwania i opinie. #NowaUmowa pozwoli też województwom wzajemnie uczyć się od siebie, wymieniać doświadczenia i testować nowe rozwiązania bez konieczności narażania całego kraju na ryzyko i wstrząsy związane ze wprowadzeniem ogólnopolskich reform.

6

Krok szósty

Wypromujmy Polskę jako ustrojowego innowatora

Udostępnij
O wypromowaniu Polski jako ustrojowego innowatora mówi prof. Arkadiusz Radwan

Nasz kraj wielokrotnie był prekursorem nowych koncepcji organizacji państwa. Dzieki #NowaUmowa Polska może być krajem, który znalazł oryginalny, innowacyjny przepis na pełniejsze wykorzystanie stojących przed nami możliwości. Możemy stać się silnym państwem wszystkich obywateli, czerpiącym z potencjału rozwiązań wprowadzanych oddolnie przez poszczególne województwa. Ten innowacyjny model może wywołać – po raz kolejny w najnowszej historii naszego kraju – szeroką falę pozytywnego zainteresowania Polską w świecie.

7

Krok siódmy

Zreformujmy instytucje naszego państwa

Udostępnij
O tym, jak zreformować instytucje państwa Polskiego opowiada prof. Maciej Kisilowski

Przygotowany przez zespół naszych ekspertów i ekspertek projekt Karty Wojewódzkiej ➜ – podstawowego aktu prawa miejscowego we wzmocnionym województwie – przewiduje szereg rozwiązań gwarantujących efektywne „bezpieczniki” legalności działań samorządu, mechanizmy koordynacji regionalnych polityk w skali całego kraju, a także ochronę praw gmin poprzez utworzenie senatu wojewódzkiego, złożonego z wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

8

Krok ósmy

Jak te plany sfinansować?

Udostępnij
O tym, jak sfinansować pomysł #NowaUmowa opowiada prof. Mikołaj Herbst

Chcemy, by podatki dochodowe – PIT i CIT – stały się nowymi podatkami wojewódzkimi, przy jednoczesnym utrzymaniu gwarantowanego udziału gmin w tych podatkach, a także przy utrzymaniu dzisiejszych podatków lokalnych na poziomie gminy. Nowy system centralnych subwencji wyrównawczych i równoważących przeciwdziałałby narastaniu nierówności gospodarczych pomiędzy regionami.

9

Krok dziewiąty

Jak te plany wprowadzić w życie?

Udostępnij
O tym jak wprowadzić nasze plany w życie mówi Wojciech Przybylski

Proponujemy, by #NowaUmowa wprowadzana była stopniowo, w ramach szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem wzmocnionych zarządów województw, a także ekspertów, działaczy organizacji pozarządowych, naukowców oraz zaangażowanych obywateli i obywatelek.

Nowa Umowa Społeczna
to projekt realizowany przez Inkubator Umowy Społecznej.